Problemele IMM-urilor române?ti, în dezbatere la Palatul CCIB

Adaugat la 2017-07-12

Astăzi, la Palatul Camerei de Comer? ?i Industrie a Municipiului Bucure?ti a avut loc conferin?a „Rolul IMM în dezvoltarea economiei din România”. Evenimentul a fost organizat de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) cu sus?inerea Camerei bucure?tene.

Evenimentul a fost onorat de prezen?a: ministrului pentru mediul de afaceri, comer? ?i antreprenoriat Ilan Laufer, a ministrului comunica?iilor ?i societă?ii informa?ionale Lucian ?ova, a consilierului de stat la cabinetul primului ministru al Guvernului României Gabriel Andronache, a secretarilor de stat: Sterică Fudulea (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat), Ion Ciprian Preda (Ministerul Cercetării ?i Dezvoltării), Petru Andea (Ministerul Educa?iei Na?ionale) ?i a senatorului Ecaterina Andronescu.

Conferin?a s-a dovedit o excelentă platformă de dialog a reprezentan?ilor mediului de afaceri ?i academic cu membrii Guvernului României din domenii cheie, care au onorat invita?ia. Politicile ?i programele guvernamentale dedicate sprijinirii IMM-urilor, actele normative cu impact asupra comunită?ii de afaceri în domenii precum evitarea controlului excesiv, interna?ionalizarea afacerilor, reglementarea activită?ii de lobby, rolul cercetării şi inovării în scăderea deficitului de competitivitate al IMM-urilor române?ti, importan?a adaptării sistemului de învă?ământ, dar ?i a programelor de formare profesională continuă la solicitările reale ale pie?ei (de exemplu adaptarea acestora la cerin?ele noii revolu?ii industriale Industria 4.0), a?teptările ?i cerin?ele comunită?ii de afaceri române?ti îndeosebi în ceea ce prive?te stabilitatea ?i predictibilitatea în domeniul fiscal ?i al legisla?iei de business, solu?ii eficiente de finan?are a activită?ii IMM, inclusiv în programe guvernamentale precum Start-up Nation au fost câteva dintre temele supuse dezbaterii la Palatul CCIB.

„Suntem onora?i să găzduim acest eveniment la sediul nostru istoric, cu atât mai mult cu cât subiectele abordate sunt deplin convergente cu obiectivele noastre strategice, centrate pe sus?inerea IMM. Interna?ionalizarea afacerilor, apropierea mediului academic de mediul de afaceri, educa?ia antreprenorială, dar ?i sus?inerea pregătirii profesionale în sistem dual sunt câteva dintre punctele aflate constant pe agenda noastră”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, pre?edintele CCIB.

Biroul de Presă al CCIB 

 

INTERNET & MOBILE WORLD
Diamond
CERTIND
EximBank
WFS
Libraria Eminescu
Strategic
Hospice
Olimpic
Apulum94
Zizin
Coface
Tribuna Economica
Comunicate de presa